SVATOŇOVICKÉ JUBILEUM

V době od 1. listopadu 2015 do září r. 2016 proběhly oslavy třístého svatoňovického jubilea.

Připomínali jsme si události, které stály u zrodu poutního místa:

- v neděli 27. října 1715 majitel pozemku sedlák Václav Šrejber zavěsil na suchou třešeň u studánky

dřevěnou skříňku se soškou Panny Marie

- 1. listopadu 1715 došlo k uzdravení chromého Davida Dröschela ze Slavětína za Radvanicemi

- 24. června 1716 suchá třešeň u studánky po sedmi letech znovu rozkvetla na sedmi větvích

a na sv. Václava ( 28. září 1716 ) na ní uzrály plody

Jednoduché logo jubilea připomíná výše zmíněné události: nad sedmipramennou studánkou stojí třešňový strom se sedmi květy, v jeho koruně je umístěna soška Panny Marie; dominující číslici 300 pak doplňují příslušné letopočty. Logo koresponduje se znakem obce Malé Svatoňovice, která povstala z osady v blízkosti studánky a v 19. století získala samostatnost.

Báseň k 300. JUBILEU

Studánce

k narozeninám

-------------------

Nový ornát s motivem

P. Marie Svatoňovické


Nové šaty pro sošku

P. Marie Svatoňovické


Děkovná pouť k zakončení oslav 300. JUBILEA

Oslavy 300. jubilea mariánského poutního místa v Malých Svatoňovicích zakončila slavnostní mše svatá, kterou celebroval arcibiskup Dominik kardinál Duka.

Pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka ve své homilii, krom jiného, vyzdvihl význam harmonického rodinného společenství, které je pramenem skutečné radosti. Mezi poutníky, kteří zcela zaplnili kostel Panny Marie Sedmiradostné, byli významní hosté: místopředseda vlády Pavel Bělobrádek s rodinou a poslanec Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský. Slavnostní bohoslužby se také zúčastnil hrabě Jan Kolowrat Krakovský - Liebstejnský s dcerou Sofií. Zakladatelka svatoňovického poutního kostela, kněžna Anna Viktorie, provdaná Piccolomini, pocházela z hraběcího rodu Kolowratů.

Duchovní správce a farář poutního místa, P. Ladislav Hojný, poděkoval všem, kteří se podíleli na celoročních oslavách: "Svatoňovické jubileum dnes končí a nyní začíná zdlouhavá a náročná obnova poutního místa. Díky za vaši pomoc a podporu. Kéž zde, tak jako generace našich předků, nacházíme pramen posilující naděje a setkáváme se s mateřskou ochranou a přímluvou Panny Marie."

Videozáznam na DVD si můžete zapůjčit v sakristii poutního kostela.

Fotografie jsou k dispozici: 1. fotogalerie 2. fotogalerie

Zpráva na webu královéhradecké diecéze - ZDE


Nový ornát a šaty pro sošku Panny Marie Svatoňovické

Poděkování všem dobrodincům. Díky Vaší obětavosti byl k 300. JUBILEU poutního místa pořízen nový ornát a šaty s pláštíkem pro milostnou sošku Panny Marie Svatoňovické. Návrh na ornát s motivem Svatoňovické Madony pochází od akademické malířky Mgr. Evy Skořepové z České Skalice. Obojí bylo zhotoveno v krejčovské a vyšívací dílně PARAMENTA, která se nachází v českobudějovickém klášteře Kongregace sester Nejsvětější Svátosti. V původním rozpočtu se počítalo s částkou 20.000 Kč. Nakonec bylo vše, díky velkorysosti zhotovitele, pořízeno za 13.380 Kč. Výnos mimořádné sbírky činil 26.700 Kč. Přebývají částka 13.320 Kč bude, s Vaším laskavým svolením, použita na instalaci nového a dokonalejšího zabezpečení sošky Panny Marie Svatoňovické.

Článek na webu královéhradecké diecéze ZDE


Diecézní mariánská pouť

Hlavní událostí oslav 300. jubilea poutního místa byla diecézní mariánská pouť. Po zahájení a přivítání místním duchovním správcem se poutníci vydali do Mariánského sadu. Procesí vedl P. Pavel Dokládal, představený Fatimského apoštolátu v České republice.

Slavnostní mši sv. na pódiu před poutním kostele předsedal královéhradecký diecézní biskup J. E. Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál. Ve své promluvě při slavnostní mši svaté připomněl, že nám byla Panna Maria dána za Matku, a že děti vždy poznají svoji matku. Toto, že je jistota v našem světě. Dále zdůraznil, že dostáváme od Panny Marie světlo do našich životů, protože ona jediná z lidí byla již dokonale svatá na zemi. Jan Vokál pak ještě mimo jiné řekl, že Ježíš nám Marii svěřil a nás svěřil jí. Prohlásil rovněž, že mezi Marií a Ježíšem neskončil jejich vztah Mariinou smrtí. Pokračuje v nebi. V Roce Milosrdenství se k Marii máme obracet ještě více.

Bohoslužbu doprovázel sbor a orchestr pod vedením Mgr. Jiřího Kábrta. V odpoledních hodinách si poutníci v kostele vyslechli přednášku, kterou připravily řeholní sestry z Kongregace Matky Božího milosrdenství. Jejich malá komunita sídlí ve Dvoře Králové n. Lab. a již několik let zde působí v oblasti sociálních služeb.

K 300. jubileu poutního místa byl z darů poutníků a dobrodinců pořízen nový ornát a nové šaty s pláštíkem pro milostnou sošku Panny Marie. Návrh na ornát (ornát = vrchní součást liturgického oděvu, který používá kněz při slavení mše sv.) s motivem Svatoňovické Madony pochází od akademické malířky Mgr. Evy Skořepové z České Skalice. Obojí bylo zhotoveno v krejčovské a vyšívací dílně PARAMENTA, která se nachází v českobudějovickém klášteře Kongregace sester Nejsvětější Svátosti. Nové šaty pro sošku P. Marie byly poprvé k vidění již během sobotní diecézní pouti a staly se předmětem zaslouženého obdivu. Nově pořízený ornát bylo pak možné poprvé spatřit následující den při nedělních bohoslužbách. Velkému zájmu poutníků se také těšil pamětní obrázek vydaný k jubileu poutního místa. Obrázek je možné zakoupit v kostele nebo v Muzeu bří Čapků.

Fotografie : ZDE

Články na webu královéhradecké diecéze :

Malé Svatoňovice vzdaly hold Panně Marii

Malé Svatoňovice - poutní místo královéhradecké diecéze slaví 300 let

Svatoňovická Madona má nové šaty


Kniha Studánka 1715–2015

Kniha, kterou sestavil a vydal Petr Bergmann se zabývá historií obce, okolnostmi vzniku poutního místa a památkami církevní a lidové architektury. Text T. Lokvence popisuje historii lázeňství, V. Jirásek přibližuje slavnou dobu hornictví a J. Royt popisuje význam zasvěcení Studánky Panně Marii Sedmiradostné. Hydrogeologickým poměrům se věnuje I. Koroš. Zašlé doby církevních poutí a věhlasu lázní připomíná bohatá příloha reprodukcí starých pohlednic. Současnost obce je reprezentována fotografiemi J. Hrdého. Kniha vyšla za podpory obce Malé Svatoňovice a místních sponzorů.


Výstava Studánka 1715-2015

Výstava k výročí 300 let od vzniku poutního místa v Malých Svatoňovicích. Malé Svatoňovice na starých mapách, pohlednicích, svatých obrázcích a dalších archiváliích ze sbírky Petra Bergmanna. Kulturní dům v Malých Svatoňovicích (nám. K. Čapka 1) od 26. června do 11. září 2016. Výstavu doprovázely přednášky v malém sále kulturního klubu :

16.7. - Novotný: Hornictví na Svatoňovicku a expozice důlních strojů

30.7. - Bergmann: Církevní a stavební památky

6.8. - Koroš: Příběh kapky vody, hydrogeologie Svatoňovicka a Jestřebích hor

20.8. - J. Škaloud: Voda s obsahem radosti

3.9. - V. Jirásek: Historie hornictví na Svatoňovicku


Noc kostelů 2016 v Malých Svatoňovicích

Každoroční celoevropská akce „Noc kostelů“ nabízí prohlídku místních sakrálních památek a seznamuje návštěvníky s jejich významem a historií. V tomto roce proběhla Noc kostelů poprvé i v Malých Svatoňovicích, které slaví 300. jubileum.

Doprovodný program zahájilo rodinné smyčcové kvarteto p. Josefa Hejny a jeho dětí : Klárky, Vítka a Lukáše. Poté následovalo vystoupení historických postav, které se podílely na založení poutního místa. Kněžna Anna Viktorie Ludmila Piccolomini-Pieri d'Aragona rozená Kolowrat - Liebsteinská, úpický farář František Antonín Leder a zámecký důchodní David Nývlt vyprávěli dobovým jazykem o událostech, které se odehrály před 300 lety. Báseň V. Hornofa z r. 1915 připomněla, že oslavy 200. svatoňovického jubilea, poznamenala světová válka (text básně). Přednesu vzletných veršů se ujal p. Mgr. Jaroslav Dvorský, který je autorem i nové básně nazvané „Studánce k narozeninám“. Na závěr pak zazněla Svatoňovická poutní píseň z r. 1915 v podání p. Vladímíra Kábrta a p. Marie Nývltové.

Návštěvníci si mohli prohlédnout kroniky a zajímavé archiválie, například návrh Ant. Procházky na dostavbu kostela z r. 1915. Zaslouženou pozornost budil spis o původu poutního místa z r. 1736 od D. A Nývlta. Poprvé byla vystavena historická kolekce šatů pro sošku Panny Marie Sedmiradostné. Většina vystavených archivních dokumentů se stane součástí trvalé expozice umístěné v rekonstruovaném kostelnickém domku nad Studánkou.

Jménem duchovní správy poutního kostela děkujeme všem, kteří se jakým způsobem podíleli na přípravě a realizaci Noci kostelů v naší obci. V první řadě všem výše uvedeným účinkujícím. Velký dík patří také p. Mileně Haškové za roli kněžny, p. Martinu Peškovi za postavu zámeckého důchodního a p. Vladimíru Urbanovi, který se představil v úloze faráře Ledera. Děkujeme též Obecnímu úřadu v M. Svatoňovicích, členům farní rady, p. Evě Hylmarové, dětem z Misijního klubka, Městskému muzeu a Farnímu řadu v Úpici. Věříme, že první svatoňovická Noc kostelů nebyla zároveň tou poslední.

P. Ladislav Hojný

farář poutního kostela Panny Marie Sedmiradostné v M. Svatoňovicích

Videozáznam na DVD si můžete zapůjčit v sakristii poutního kostela.

Webové stránky : ZDE Fotografie ZDE


Mariánský měsíc v roce 300. JUBILEA

Květen, mariánský měsíc, byl bohatý na události.

Májové pobožnosti se konaly každou neděli v 17 hodin ( Mons. Mgr. Pavel Rousek farář z Vysokého Veselí, sídelní kanovník kolegiátní kapituly v Litomyšli a jičínský vikář; ThDr. Andrzej Götz administrátor z Úpice; ThLic. Martin Lanži, děkan z Broumova a místní duchovní správce). Největší farní pouť byla 7. května z Červeného Kostelece, kterou vedl farář ICLic. Mgr. Petr Kubant. Fotogalerie ZDE

Tradiční pouť KDU-ČSL se konala v sobotu 14. května 2016. Mši sv. celebroval P. Jan Rybář, SJ, asitoval jáhen Ing. Mgr. Antonín Fajstavr. Fotogalerie ZDE


KONCERT

Slavnostní koncert v neděli 17.dubna 2016

Schóla při kostele sv. Jana Křtitele ve Rtyni v P. vedená Pavlem Staňkem a komorní orchestr „Gaudium Musica“

  • G. P. da Palestrina - O CRUX AVE, ADORAMUS TE

  • J. Tisserand - O FILII ET FILIAE

  • A. V. Michna - STAROČESKÁ TŘIDCATINA

  • J. S. Bach - BRANIBORSKÝ KONCERT Č. 3. - G DUR, MAT. PAŠIJE

  • G. Fauré - TANTUM ERGO SACRAMENTUM

Fotogalerie ZDE


Slavnostní zahájení oslav jubilea

Malé Svatoňovice si připomněly tři sta let od vzniku poutní tradice. Mší svatou, kterou sloužil světící biskup Josef Kajnek, začal jubilejní rok oslav.

Slunné, byť poněkud větrné počasí přilákalo do Malých Svatoňovic v předdušičkovém čase hojný počet věřících, kteří zaplnili poutní kostel Sedmi radostí Panny Marie do posledního místečka "Následujme příklad všech svatých a světic," zdůraznil v homilii světící biskup Josef Kajnek s odkazem na biblické texty Slavnosti Všech svatých, která připadala právě na první listopadovou neděli. Silný zážitek si poutníci odnesli ale zejména ze závěrečné části biskupovy promluvy – ze svědectví o uzdravení Jaroslava France ze smrtelné nemoci v roce 1951. "Bezmocní lékaři mohli jen konstatovat blížící se smrt. Náhlé a rychlé zlepšení zdravotního stavu po užití vody ze svatoňovické studánky uzdravený připsal přímluvě Panny Marie. Stále se těší dobrému zdraví a jen pro svůj vysoký věk se nemohl účastnit zahájení svatoňovického jubilea," popisuje příběh z kázání biskupa Josefa duchovní správce Malých Svatoňovic P. Ladislav Hojný. Příběhem Jaroslava France jasně vynikla paralela s příběhem o uzdravení Davida Dröschla v roce 1715 vodou ze svatoňovické studánky, který stál na počátku poutí do Malých Svatoňovic. Slavnostní bohoslužbu zakončilo osobní uctění milostné sošky Panny Marie s tichou osobní prosbou nebo poděkováním.

Fotografie ZDE Článek na webu královéhradecké diecéze ZDE


Zahájení oslav svatoňovického jubilea

Mší sv. a průvodem se soškou Svatoňovické Madony ke studánce byly úterý 27. října 2015 zahájeny oslavy 300. JUBILEA poutního místa. Právě před třemi sty lety, 27.10. 1715, sedlák Václav Šrejber umístil sošku Panny Marie do dřevěné skříňky na suché třešni u studánky. Mši sv. celebroval místní duchovní správce P. Ladislav Hojný. U studánky byly přečteny pasáže z knihy "Prospěšný potok vod“ z r. 1736 od Davida Nývlta, který popisuje události, které vedly ke vzniku poutního místa.

Fotogalerie ( snímky jsou pořízeny z videozáznamu ) : ZDE


Svatoňovické jubileum - legenda nebo historie ?

V tomto roce, v neděli 1. listopadu, zahájíme oslavy třístého jubilea a budeme si připomínat události, které stály u zrodu poutního místa a ve svém důsledku vedly ke vzniku obce Malé Svatoňovice. Co se vlastně před třemi sty lety přihodilo ? Náš krátký exkurz do minulosti začíná již v r. 1709 ....( celý text ). Na závěr si snad můžeme popřát, aby nám svatoňovické jubileum připomnělo hodnoty, které zde nacházely generace našich předků: důvěru v Boží moc a přímluvu Panny Marie, zdroj ryzí radosti a pramen posilující naděje.

Nabídka

Videozáznam významných událostí jubilea na DVD si můžete zapůjčit v sakristii poutního kostela. Nabizíme "Noc kostelů"a "Děkovnou pouť k zakončení Jubilea".

Doba zapůjčení jeden týden.

------------------------

Svatoňovické jubileum v médiích


Pořad Radia PROGLAS

Studio Vojtěch

26. 7. 2016

Martin Weisbauer


Katolický týdeník 33/2016


Katolický týdeník 45/2015


Časopis

královéhradecké diecéze

ADALBERT 12 - 2015


ADALBERT 4 - 2016


Zpravodaj

obce M. Svatoňovice


STUDÁNKA

Články v číslech

1/2015 - 6/2016