Studánka - Kaple - Mariánský sad

Studánka

Mezi dvěma výběžky Jestřebích hor, Kyselou horou a Klůčkem, od nepaměti protékal potůček posilovaný pramenem, který vyvěrá ze sedmi sklaních rozsedlin s dobrou vodou, která v zimě nezamrzá. Je totiž mírně radioaktivní a má přibližně stálou teplotu 8 °C. Každých 10 vteřin vydá 2 litry vody.

Věhlas studánky vzrostl po uzdravení uzdravení Davida Dröschela v r. 1715. Majitelka náchodského panství, kněžna Anna M. Viktoria Piccolomini de Arragona, rozená hraběnka Kolowrat - Liebsteinská, nechala v roce 1732 nad studánkou vystavět barokní kapli.

Kaple nazývaná "Studánka" se nachází východně od kostela. Centrální osmiboká stavba je na západní straně směrem ke kostelu je otevřena třemi půlkruhově sklenutými arkádami s ozdobnými kovanými mřížemi. Půdorys kaple je zevně osmiboký, uvnitř okrouhlý. Kaple je otevřena třemi oblouky s ozdobnými mřížemi směrem ke kostelu. Fasáda je členěna zdvojenými nárožními pilastry a římsou. Střecha je plechová, přílbová. Na východní straně zevně je ochoz s průchodem k vodnímu prameni, přístupným obdélným portálkem. Malba v kupoli znázoňoňuje holubici - symbol Ducha sv. s kruhovým latinským nápisem : "SPIRITUS DEI FEREBRATUR SUPERAQUAS" ( Gen 1,2 ), na obvodu pak čteme: "QUASI PLATANUS EXALTATA SUM JUXTA AQUAM" ( Sir 24,14 // Nova Vulgata -LIBER ECCLESIASTICUS 24,19). Stěna nad korýtkem z roku 1777 byla v roce 1907 pokryta mozaikou Panny Marie dle návrhu bratra Pantaleona Majora, benediktina z Emauz. Práci provedla keramická továrna z Rakovníku. Znázorňuje třešňový strom s plody a na něm svatoňovickou Madonu.

Interiér sklenutý kupolí tvoří bazén napájený z východní strany sedmi otvory, žlábky voda stéká do korýtka u zadní zdi, odtud přetéká do nádrže. Samostatné potrubí přivádí vodu přímo ze studánky do průčelí kaple, kde se mohou poutníci napít a nabrat si vodu do přinesených nádob.

Kaple

Nad "Studánkou", v těsné blízkosti kostela,se nacházejí dvě kaple.

Kaple sv. Judy Tadeáše před sákristií byla postavena jako obětní v roce 1904. Dřevěná socha svatého Judy Tadeáše od firmy Břetislav Kafka z Červeného Kostelce je z r. 1952 .Kapli sv. Judy si můžete prohlédnout o nedělích a svátcích.

Kaple Panny Marie Lurdské - araukaritová kaple - postavena nad Studánkou v roce 1934 jako kaple obětní a teprve v roce 1948 zde zařízena Lurdská jeskyňka s tekoucí vodou. P. Josef Blahník, tehdy kaplan v Červeném Kostelci, sem daroval sochu Panny Marie Lurdské se soškou klečící svaté Bernardetty a P. Jan Nádvorník, zdejší fundatista, dal sem nanosit množství araukaritů (zkamenělého dřeva) ze Altmanu Lurdská kaple je přístupná denně ( přibližně od 8 - do 18 hodin ) od začátku května do konce října.

Mariánský sad

V roce 1891 byl v obci ustaven Spolek pro zvelebení poutního místa v Malých Svatoňovicích. který se zasloužil o zřízení Mariánského sadu, kde je soubor kapliček Sedmi radostí Panny Marie, křížová cesta a Boží hrob. V roce 1892 posvěcen základní kámen a ještě téhož roku v kopci nad kostelem 300 m na sever postaveno sedm zděných kapliček Sedmi radostí Panny Marie. Na klenáku vstupní brány do Mariánského sadu je vytesána malosvatoňovická Madona. Klasicistní výklenkové kaple z roku 1892. Romantická architektura podle návrhu architekta Edmunda Chaury z Červeného Kostelce. Obrazy Sedmi radostí maloval bývalý žák svatoňovické školy akademický malíř Josef Cobl.

Zastavení křížové cesty z roku 1893 - v zasklených skříňkách 14 kolorovaných plastik na dřevěných křížích; 14. zastavení se nachází na kříži čelní fasády Božího hrobu. Křížová cesta svým rozmístěním se zde snaží přiblížit cestě Pána Ježíše na Golgotu. Na konci křížové cesty se v letech 1902 - 5 stavěla kaple Božího hrobu a na Květnou neděli 8. dubna 1906 vysvěcena. Uvnitř použito araukaritů. Uprostřed interiéru Boží hrob se sochou mrtvého Krista ( z roku 1906 ) z alabastru zhotovena sochařem Antonínem Suchardou z Nové Paky, umístěna ve skříni ze dvou stran zasklené, na kamenném lůžku z araukaritů, které sahají až ke stropu. Z téhož roku pochází v Božím hrobě kamenný oltář zhotovený z hořického pískovce.

Kostelnický domek

Součástí areálu je kostelnický domek (čp. 16) nad Studánkou. Pochází z roku 1749. Je to nejstarší dochovaný objekt lidové architektury v obci. Dochován v původní konstrukci, tvaru i materiálu. Řadí se k nejstarším v podkrkonošském regionu. Nynější stav je po opravách v letech 1998 - 2002. Objekt je v současné době nepřístupný.