Opravy

Na této stránce naleznete informace o probíhajících opravách budov.

Opravy budov můžete podle svých možností podpořit  nejen anonymním darem při pravidelných sbírkách o mši svaté, ale také osobně v hotovosti a nebo  bankovním převodem na výše uvedený účet ( pro identifikaci je třeba uvést jméno příjmení a kontakt ). Bankovní spojení : 307 76 44/0300. Na tyto dary vám vystavíme doklad pro odpočet ze základu daně dle Zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů fyzických a právnických osob, ve znění pozdějších předpisů.  

Oprava střechy a fasády poutního kostela P. Marie Sedmiradostné v malých Svatoňovicích

na samostatné stránce tohoto webu: Oprava kostela 

Revitalizace svatoňovického poutního areálu 

Generální rekonstrukce varhan 2018 - 19 

V druhé polovině měsíce května byla zahájena generální oprava varhan v našem poutním kostele. Dvoumanuálový mechanický nástroj s pedálem a patnácti rejstříky, označený jako „op. 95“ , postavil v roce 1901 varhanář Jan Tuček z Kutné Hory (1842 - 1913). Za stavbu nových varhan pro kostel v Malých Svatoňovicích mu bylo tehdy vyplaceno 4 000 rakousko-uherských korun. 

Varhany postavené pro náš poutní kostel byly vybavené z větší části mechanickou trakturou a díky tomu sloužily svému účelu více než jedno století. V r. 2016 byla provedena důkladná prohlídka celých varhan. Organolog královéhradecké diecése, prof. Václav Uhlíř, konstatoval, že nástroj je již značně opotřebován a navzdory pravidelné péči vyžaduje generální opravu. Znalecký posudek důrazné upozorňuje na nezbytnost zásahu. Odstranění škod způsobených odkladem potřebných oprav by si v budoucnosti vyžádalo několikanásobně vyšší náklady. Mimořádný projekt financuje v plném rozsahu sponzor, který si prozatím nepřeje zveřejnit své jméno. Poskytnutý dar je určen výhradně na opravu varhan a nesmí být použit k jiným účelům.  

Obnovy svatoňovických varhan se pod dohledem diecézního oranologa ujal zkušený varhanář Mgr. Jan Otcovský z Podbořan. V roce 2018 se bude realizovat první etapa zahrnující vyčistění vnitřní části nástroje, opravu píšťal, odstranění závad traktury, vzdušnic, vzduchovodů a regulace. Po sestavení jednotlivých prvků bude následovat celkové naladění nástroje. V druhé etapě, která by se měla realizovat v r. 2019, dojde na výměnu měchu, ventilátoru, rekonstrukci hracího stolu a značně opotřebované klaviatury. Fotografie : ZDE

---------------------------------------------------------------------------------

Osvětlení kostela

V podzimních měsících r. 2017 se podařilo instalovat nové osvětlení poutního kostela. Dosluhující halogenové reflektory nahradila tzv. LED svítidla a spotřeba elektrické energie klesla na čtvrtinu původní hodnoty. Obětaví farníci výrazně přispěli k rychlejší návratnosti investice Všechny pomocné práce spojené s instalací byly provedeny svépomocí. Fotografie pořízené z lešení postaveného v presbytáři nabízí neobvyklé pohledy na interiér našeho kostela  a můžete si je prohlédnout ZDE

---------------------------------------------------------------------------------

Rekonstrukce schodiště na kůr

Během rozsáhlé přestavby svatoňovického poutního kostela v letech 1830 -31 byl vybudován i nový varhanní kůr s  dřevěným schodištěm. Důkladná prohlídka provedená v r. 2016  odhalila vážné statické poruchy. Opotřebované a zubem času poznamenané schody se po více než 180 letech staly nebezpečnými. Žádost o grant z havarijního programu Ministerstva kultury byla  s ohledem stav schodiště   vyřízena  kladně. Realizace se ujala firma „Truhlářství - KÁMA“ z Červeného Kostelce. Během demontáže se potvrdil katastrofální stav schodiště zasaženého hnilobou a napadeného dřevomorkou. Obavy o zdraví a život osob se ukázaly jako oprávněné. V případě prolomení některého z stupňů hrozil pád do schodišťové šachty. Nejprve byla odstraněna suť pocházející z doby přestavby kostela. Následné sanační ošetření zdiva by mělo zabránit dalšímu výskytu dřevokazného hmyzu a plísní. Nové schodiště je zhotoveno z dubového dřeva napuštěného chemickými přípravky, které prodlužují a garantují jeho dlouhodobou trvanlivost. K odolnosti přispívá i vnější nátěr tvrdým voskovým olejem. Po opravě a nátěru štukové omítky byla instalována nová madla. Proudění vzduchu a odvětrání prostoru pod schodištěm umožňují otvory opatřené mřížkou a situované v podstupnicích prvního a posledního schodu. Celkové náklady ve výši 143.099,- Kč byly uhrazeny z příspěvku Ministerstva kultury, který činil 120.000,- Kč. Farnost se podílela částkou 23.099,- Kč. Fotografie ZDE

---------------------------------------------------------------------------------

Rekonstrukce  kostelnického domku 2017

V dubnu r. 1997 se stal  kostelnický domek chráněnou kulturní památkou. Pochází totiž z roku 1749 a je dochován v původní konstrukci a způsobu provedení. Jedná se o jeden z nejstarších objektů lidové architektury v obci i v celém podkrkonošském regionu.

V letech 1998 - 2002 proběhly nezbytné opravy. Nevyhovující střešní krytina byla nahrazena šindelem, došlo na výměnu vadného roubení, opravu prasklé klenby, položení nových podlah a pořízení nových oken. 

V r. 2011 byl zpracován projekt kompletní revitalizace poutního místa. Žádost o grant z tzv. Norských fondů EU, podaná v r. 2012, měla zajistit obnovu celého poutního areálu. Vzhledem k negativnímu výsledku, bylo rozhodnuto, že revitalizace bude probíhat po etapách.  

V roce 2016 se podařilo získat z fondu Ministerstva kultury na záchranu objektů lidové architektury grant ve výši 300.000 Kč na obnovu kostelnického domku. Z výběrového řízení vyšla vítězně firma Tesařství - Rydlo z Šonova. Rozsah obnovy byl volen tak, aby si stavba zachovala maximum ze své autentičnosti a původního zpracování. V říjnu byla provedena oprava a nátěr šindelové střešní krytiny. V následujících měsících probíhaly opravy roubených stěn objektu a zcela poškozených stropních konstrukcí. Některé zcela dožilé prvky bylo nutné vyměnit a nahradit replikami. Na uhrazení celkové částky, která činila 375.000 Kč, se podílela i obec Malé Svatoňovice příspěvkem v hodnotě 40.000 Kč. K podílu farnosti ve výši 35.000 Kč je třeba přičíst administrativní výdaje spojené s přípravu dokumentace a žádosti o grant. V roce 2017 by se měla uskutečnit renovace oken, dveří, podlah a omítek. Rozsah oprav  je závislý na výši dotačního příspěvku. V obnoveném kostelnickém domku bude umístěna muzejní  expozice zachycují poutní tradice Malých Svatoňovic.

Fotogalerie: Rekonstrukce kostelnického domku

---------------------------------------------------------------------------------

Obnova hlavního oltáře a výtahu pro sošku P. Marie Svatoňovické

Před zahájením 300 jubilea byla provedena oprava a výměna poškozených částí výtahu pro sošku Panny Marie na hlavním oltáři. Vzhledem z instalaci zabezpečovacího zařízení jsou fotografie z průběhu oprav nedostupné.

---------------------------------------------------------------------------------

Výměna potrubí a oprava fasády Studánky v r. 2015

Poslední kontroly potrubí v Studánce avizovaly postupující destrukci systému, který napájí sedm symbolických pramínků pod mozaikovým obrazem a přivádí vodu přímo do průčelí kaple. Ve snaze zajistit nerušený odběr vody, bylo neodkladně  přikročeno k rekonstrukci. Nové potrubí je zhotoveno z odolné nerezové oceli, která plně  vyhovuje hygienickým předpisům. Kromě obětavých farníků, p. Petra Kubů a p. Ing. Pavla Víta  se na realizaci podílela dodávkou materiálu svatoňovická firma p. Kamila Davida a pan Rostislav Burdych z Radvanic. Ozdobná koncovka s třešňovými květy v místě odběru vody inspirovaná návrhem  MUDr. Evy Vítové  je dílem p. Zdeňka Vítka, uměleckého kováře ze Rtyně v Podkrkonoší. Nový úsporný systém může být na základě zkušeností během zimy  ještě upraven. Náklady ve výši 16.443,-Kč byly již částečně pokryty z darů poutníků a pravidelných odběratelů vody. Opravu fasády na Studánce a kaplích P. Marie Ludrské a sv. Judy zajistila svatoňovická firma p. Kamila Davida.

---------------------------------------------------------------------------------

Nové lavice 

V r. 2014 byly pořízeny nové lavice do presbytáře a skříňka na kancionály a tiskoviny.

---------------------------------------------------------------------------------

Rekonstrukce fary v Malých Svatoňovicích  2010 - 2013 

Sídlo poutní duchovní správy, tzv "fara" je budova  z r. 1892. Stavba  trpěla i přes řadu provedených stavebních úprav velkou vlhkostí, která postupně ničila vnitřní vybavení. Rekonstrukce je rozdělená do několika etap. V budově by měl být k dispozici malý byt pro duchovního správce, kancelář a společenský sál.

První etapa. Na konci srpna  r. 2010 byly zahájeny sanační práce spočívající v odstranění prohnilých podlah, "podřezání"  vlhkého zdiva a vložení izolační folie. Potom následovala výměna elektroinstalace, vodovodního potrubí, odpadů a vybudování sociálního zařízení. První etapa byla dokončena v září 2011.

Fotogalerie : Rekonstrukce fary 1.etapa

Druhá etapa zahrnující chodbu a kancelářské prostory byla zahájena na podzim v r. 2012. Hrubé práce provedla stavební firma. Po vysušení zdiva se jarních měsících r. 2013 pokračovalo výmalbou, položením podlah a osazením nových vstupních dveří. Opravené prostory fary posloužily jako zázemí pro účastníky diecézní pouti v čele s J. Ex. biskupem J. Vokálem. 

Fotogalerie : .Rekonstrukce fary 2.etapa 

Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na opravě fary a jsou ochotni i nadále  pomáhat při obnově poutního místa.