Duchovní služby - Svátosti

O svátosti a duchovní služby můžete požádat osobně, telefonicky, případně prostřednictvím emailu. Kontakty na duchovního správce

KŘEST

O přípravu požádejte alespoň 1 měsíc předem, ve farnosti svého trvalého bydliště. Ke křtu dětí z jiných farností vyžadujeme potvrzení o přípravě a písemný souhlas vašeho duchovního správce. Dokumenty ke stažení:jsou v zápatí této webové stránky.

SVÁTOST SMÍŘENÍ

– sv. zpověď – před každou bohoslužbou, případně na požádání. Delší duchovní rozhovor je vhodné si domluvit předem.

POHŘEB

- je třeba bezpodmínečně projednat s duchovním správcem. Kněz může být také vázán povinnostmi, které mu neumožňují, aby vám vyhověl. Některé dlouhodobě plánované aktivity farnosti a předem ohlášené poutě mají přednost. Za pohřby sjednané bez vědomí duchovní správy nemůžeme nést žádnou zodpovědnost.

SVÁTOST NEMOCNÝCH

Uděluje se na požádání doma, v nemocnici nebo v domovech pro seniory. Požádat o udělení svátosti nemocných lze kdykoli osobně, nebo telefonicky. V nebezpečí smrti kněz poslouží nemocným kdykoliv. Nemocnému, který je hospitalizován v nemocnici zpravidla uděluje svátost duchovní správce farnosti v níž se nemocnice nachází (ve větších nemocnicích působí nemocniční kaplan ).

ŽEHNÁNÍ

Každé žehnání je chválou Boha a prosbou o jeho dary. Žehnání osob, předmětů a míst se řídí liturgickými předpisy. O žehnání drobných předmětů (růžence, křížku, obrázku ) můžete požádat po mši svaté sakristii. Na žehnání domu, nebo dopravního prostředku se domluvte předem.

SVÁTOST MANŽELSTVÍ - církevní sňatek

Vážení snoubenci, těší nás, že jste se rozhodli uzavřít sňatek v našem kostele. Věnujte pozornost následujícím pokynům.

1. O církevní sňatek je zapotřebí požádat nejméně 3 měsíce před zamýšleným datem svatby. Datum svatby je třeba konzultovat s duchovním správcem. V některých dnech nelze (podle liturgických předpisů) konat svatební obřady; duchovní správce může být také vázán povinnostmi, které mu neumožňují , aby vám vyhověl. Některé dlouhodobě plánované aktivity farnosti a předem ohlášené poutě mají přednost před soukromými záležitostmi, což se týká i svateb.

2. Sňatek se obvykle uzavírá v místě trvalého bydliště ženicha nebo v nevěsty. Z vážných důvodů může být sňatek uzavřen ( s písemným svolením vašeho duchovního správce - faráře ) i v jiné farnosti. Chcete-li uzavřít sňatek v našem poutním kostele a bude vás oddávat duchovní správce tohoto kostela, je třeba předložit níže uvedené doklady z matričního úřadu, potvrzení o křtu a potvrzení o přípravě ( pokud Vás nepřipravoval místní duchovní správce).

Chcete-li, aby vás v našem poutním kostele oddával váš farář, kaplan a nebo jiný vám blízký kněz, pak potřebuje od duchovního správce malosvatoňovického kostela zmocnění ( delegaci ) k asistenci vašeho sňatku a vy předložíte doklady z matričního úřadu, potvrzení o křtu a potvrzení o přípravě.

3. Vyžádat si ve farnosti, kde jste byli pokřtěni, potvrzení o Vašem křtu ( nesmí být starší jak 3 měsíce) a předložit je 2 měsíce před svatbou na farním úřadě, kde budete oddáni.

4. Zjistit si jména a příjmení svědků, jejich povolání, přesnou adresu trvalého bydliště a rodná čísla, tyto údaje předáte duch správci 3 týdny před svatbou.

5. Dostavit se na Obecní úřad v Malých Svatoňovicích ( oddělení matrik) předložit rodné listy a osobní průkazy totožnosti ( OP ), a oznámit že chcete mít svatbu v kostele. Matrikářem vám bude vystaveno osvědčení ke sňatku a společně vyplníte žádost. Všechny tiskopisy předáte Duchovní správě v Malých Svatoňovicích alespoň 3 týdny před svatbou.

6. Projednat s varhaníkem hudební doprovod svatebních obřadů. Výběr písní a skladeb se řídí příslušnými liturgickými předpisy a ne všechny je možné hrát v kostele.

Doba přípravy je individuální. Je však třeba počítat s několika návštěvami. Sňatek katolického křesťana s osobou pokřtěnou v jiné církvi a s osobami bez vyznání se uzavírá podle zvláštních předpisů ( více informací získáte na každém farním úřadě).

Křest žádost dítě

Žádost o křest dítěte

Křest příprava a obřad

Křest dítěte - příprava