Bohoslužby - přímé přenosy - neděle 29.3. 2020  POZOR ZAČÍNÁ LETNÍ ČAS !

10.30 - 18.00  TV NOE ( televize - satelit - INTERNET )

9.00 a 19.30 - Radio Proglas ( rozhlasové vysílání - satelit - INTERNET ) 

Bohoslužby ( mše sv.  -  křížová cesta - růženec - adorace ... )  neděle i všední dny :  TV NOE  a  Radio PROGLAS

Farní kostel v Červeném Kostelci ( INTERNETOVÉ STRÁNKY FARNOSTI -  červená záložka vpravo nahoře " ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ" )

Přehled všech přímých přenosů bohoslužeb na internetu: ODKAZ NA INTERNET ZDE


Bratři a sestry, milí farníci,  

v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným Vládou ČR se od čtvrtka 12. března 2020 až do odvolání  ruší všechny veřejné bohoslužby, společné pobožnosti, modlitební setkání a jiná shromáždění ve všech kostelích, kaplích a ostatních veřejných prostorách. Mše svaté bude kněz sloužit soukromě, tedy bez účasti lidu na úmysly, které byly již zadány : Úmysly zadaných mší sv. ZDE . 


V případě individuálního udělování svátostí mě kontaktujte. Telefon : 723 229 384


Je třeba mít na paměti, že i pro udělování svátostí platí nařízení o nouzovém stavu. V kostele může být s knězem přítomna jenom jedna osoba. Výjimkou jsou manželské dvojice, rodiče a dětmi ( nikoli  s prarodiči, protože starší lidé by se měli zdržovat doma)

Svaté přijímání : individuálně v kostele po osobní domluvě s knězem, za obvyklých podmínek při dodržení všech přísných hygienických opatření

Svátost smíření - sv. zpověď :  pouze po osobní domluvě s knězem;  v kostele a pouze ve zpovědnici za dodržení všech přísných hygienických opatření ( rouška  je povinná, doporučují se i rukavice, zatím není vyřešena  desinfekce prostoru zpovědnice) Informace o svátosti smíření v době mimořádných opatření

Svátost nemocných : v případě vážného zhoršení  zdravotního stavu a ohrožení  života a za dodržení všech přísných hygienických opatření 
Závazné rozhodnutí diecézního biskupa

V Hradci Králové dne 12. března 2020

Bratři a sestry v Kristu,

z důvodu rychlého vývoje bezpečnostní situace v souvislosti s vládním vyhlášením stavu nouze, které dnes odpoledne vstoupilo v platnost na celém území České republiky, jsem nucen rozhodnout následovně:

I. Závazná pravidla

1.  Od dnešního odpoledne, čtvrtku 12. března t. r., se až do odvolání ruší všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a ostatních veřejných prostorách na území Královéhradecké diecéze. Výjimkou jsou bohoslužby uvnitř stálých komunit (řeholní společenství), jež nemají povahu veřejných shromáždění.

2.  Kněží budou sloužit Mše svaté soukromě, tedy bez účasti lidu a na úmysly, na které by byly slouženy veřejně.

3.  V případě udělování svátostí jednotlivcům, je povolena účast jen nejužšího rodinného kruhu, do vládou stanoveného maximálního počtu účastníků. Totéž pravidlo nechť je aplikováno i na pohřby.

4. Technicky zdatnější správci farností mohou zajistit přenosy jimi sloužených bohoslužeb prostřednictvím sociálních sítí či jinak, čímž přispějí k tomu, aby farní společenství bylo alespoň takto shromážděno kolem oltáře svého chrámu. Pokud tak neučiní, farníky vhodně informují o jiných on-line přenosech bohoslužeb, jejichž seznam je k nalezení například zde: https://www.mseonline.cz.

5.  Duchovní správce, spolu s oprávněnými pomocníky zajistí pastorační péči o nemocné. Je třeba dbát mimořádných hygienických opatření a Nejsvětější Svátost podávat jen na ruku.

6.  Správci farností mohou vhodným způsobem zpřístupnit chrámy k individuální modlitbě či adoracím jednotlivých věřících, dbaje na to, aby se v nich najednou neshromažďovalo více než 10 osob;

7.  Kropenky u vstupu do kostelů budou viditelně zakryty, aby do nich nikdo nevkládal ruce.

II. Automatický dispenz

Všem věřícím na území Královéhradecké diecéze uděluji dispenz od povinné účasti na nedělní bohoslužbě s výše uvedeným doporučením sledovat přenos z bohoslužby na dálku, včetně duchovního přijímání, a v rámci možností zapojení se do řetězce modliteb. Za mimořádně přínosnou zde považuji modlitbu Růžence s pokornou prosbou za obrácení, za odpuštění hříchů, a za posilu nemocných a těch, kdo o ně pečují.

Toto rozhodnutí nahrazuje všechna má dřívější rozhodnutí ze dne 10. března 2020, vztahující se na věřící i na duchovní.

Bratři a sestry v Kristu,

všem Vám ze srdce žehnám a svěřuji Vás pod mateřskou ochranu Panny Marie. Děkuji Vám za spolupráci a trpělivost při přijetí uvedených omezení a prosím Vás o další duchovní spojení modlitbou.

V Kristu Váš

X Jan Vokál   

biskup královéhradecký 


Prohlášení českých a moravských biskupů
k mimořádnému opatření vlády ze dne 12. března 2020

 

Drazí věřící,

v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným dnes Vládou ČR, kdy je omezen počet účastníků shromáždění, včetně náboženských na 30 osob, se prakticky ruší veřejné bohoslužby a další církevní akce.

Toto opatření je zcela mimořádné, a vyžaduje si tedy mimořádná řešení. Všichni věřící jsou z tohoto důvodu svými biskupy do odvolání dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích a den Páně slavit v rodinném kruhu. Zůstává zachována možnost individuálního přijetí svátostí v kostelích, které zůstanou v rámci možností otevřeny.

Sledujte rovněž další informace ve svých diecézích, kde budou opatření konkretizována.

Vyzýváme k zachování klidu, k připravenosti pomoci potřebným, a především k modlitbě.

Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo Růžencem.

Žehnáme Vám i Vašim blízkým!

Jménem biskupů České biskupské konference

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK


Doporučené odkazy

text je možné číst 
také ZDE

Dětem - dopis kardinála Dominika Duky
- přečtěte si s dětmi

Jak se chovat ? 

 
 přehled akcí, událostí, poutí a bohoslužeb
 

přehled poutí
 

 
 královéhradecká
 diecéze

 
Ċ
Lad Ho,
28. 3. 2020 11:16
Ċ
Lad Ho,
28. 3. 2020 11:08